Uygulamayı İndir

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1 Eureko Servis Destek Hizmetleri A.Ş. (Doost) Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim (bundan sonra “Doost” olarak anılacaktır) sigortacılık destek hizmetleri sektöründe hizmet vermektedir.

1.2 Kullanıcı, Eureko Servis Destek Hizmetleri A.Ş. (Doost) ‘un sağladığı hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişidir. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

1.3 Eureko Servis Destek Hizmetleri A.Ş. (Doost) ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Türkiye’de mukim ve ilgili mevzuat uyarınca sigortacılık destek hizmetleri kapsamında Doost tarafından sunulan hizmetlerin(“Hizmet”), https://www.heydoost.com adresinde yer alan web sitesi (“Site”) veya Doost mobil uygulaması üzerinden, (Kullanıcılar’ın paylaştığı bilgiler esas alınarak verilecek olan Hizmet koşulları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1 İşbu Sözleşme’yi onaylayarak Kullanıcı, reşit olduğunu, işbu Sözleşme Site ve Uygulama’da yer alan koşulları sağladığını ve sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Kullanıcı, Site ve Uygulama’dan faydalanmaya imkan veren (varsa) kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, üyelik profilini ve işbu Site ve Uygulama’dan faydalanmaya imkan veren (varsa) kullanıcı adı ile şifresini hiçbir koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Bu tip Sözleşme’ye aykırı kullanımlar sebebi ile Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek her türlü zarardan Kullanıcı tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Eureko Servis Destek Hizmetleri A.Ş. (Doost), Kullanıcı’nın onayı olmaksızın, işbu Sözleşme ve devamındaki Gizlilik Koşulları kapsamında belirtilen haller ve yasal yükümlülükleri saklı kalmak üzere; Kullanıcı bilgilerini Hizmet kapsamı haricinde kullanmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşmayacaktır.

3.4 Kullanıcı tarafından Hizmet’in sağlanabilmesi için bazı Kullanıcı bilgilerinin Doost’a ibrazı zorunludur. Kullanıcı kendisinden talep edilen bilgilerin Hizmet’in sunulabilmesi için zaruri bilgiler olduğunu, bu bilgileri Hizmet’ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile devamındaki Gizlilik Koşulları’nda belirtilen şekilde Hizmet’in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.

3.5 Kullanıcı, Site ve Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

3.6 Site ve Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Doost’a aittir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Site ve Uygulama’nın; tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Hizmet’ten faydalanmanın Site ve Uygulama’nın kullanım amacının ötesinde kullanılması, Site ve Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca Kullanıcılar’ın Sistem ve Uygulama’nın:

(i) Güvenliğini tehdit edebilecek, yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Hizmet’ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,

(ii) Bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

(iii) Genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Doost ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;

(iv) Kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Doost sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.7 Site’de yer alan hiçbir unsur, 3.6. madde’de sayılanlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Doostun yazılı onayı olmadan link verilemez.

3.8 Doost, Kullanıcı’nın Site ve Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararların tamamı Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.9 Doost, işbu Sözleşme’ye konu Hizmet’i, Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

3.10 Kullanıcı tarafından Hizmet’ten faydalanmak amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan Kullanıcı bilgilerine ilişkin bilgi güvenliği Eureko Servis Destek Hizmetleri A.Ş. (Doost)’nin birinci önceliğini teşkil etmektedir.Doost, Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilerin; kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Doost’un bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.

4. Hizmet Süreçleri

4.1 Kullanıcı, Hizmet’ten faydalanabilmek için, Doost tarafından talep edilen kişisel bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde Doost’a iletecektir.

4.2 Kullanıcı’ya Sözleşme konusu Hizmet’in verilebilmesi, Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı, verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun Hizmet’i alamayabileceğini veya hiç Hizmet alamayabileceğini bu nedenle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Doost’un sorumlu olmayacağını kabul eder. Doost mevzuat ile belirlenen sınırlar kapsamında tamamen kendi iradesi ile ve herhangi bir sebebe dayanmadan Hizmet taleplerini reddedebilir veya bu taleplerin kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.3 Doost, işbu Sözleşme ile Site ve Uygulama’da belirtilen kural ve koşullara aykırılık, talep/başvuru sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, talep/başvurunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması ve bu Doost tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, mevzuat ile belirlenen sınırlar doğrultusunda haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

4.4 Doost, Site ve Uygulama’nın işletilmesi ile hiçbir şekilde Kullanıcı’ya Hizmet sunulması noktasında bir taahhütte bulunmamakta olup, Hizmet’in sunulması işbu Sözleşme ile Site ve Uygulama’nın ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uyulması, gerekli bilgilerin tam, doğru ve güncel bir şekilde verilmesine bağlıdır.

4.5 Kullanıcı, Site ve Uygulama’da yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin finansal yatırım, sigorta danışmanlığı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Site ve Uygulama’da yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder.

5. Ödeme Koşulları

5.1 Kullanıcı tarafından Hizmet alınmak istenmesi halindeilgili ödeme kredi kartı, banka transferi, ve Doost’un belirleyebieceği diğer ödeme araçları vasıtasıyla, onay anında gerçekleştirilecektir.

5.2 Kullanıcı kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle Hizmet ücreti bloke edilemediği yahut banka transferinin süresinde gerçekleştirilmediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği veya ödemenin tamamlanacağı zamana kadar askıya alınacaktır.

5.3 Kullanıcı, satın alma sürecinde geçerli kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak Doost ile paylaşacağını ve bu bilgilerin Doost tarafından saklanmasına ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Feragat

6.1 Doost, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.2 Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından Doost’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site ve Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6.3 Kullanıcı, Doost’un Site ve Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site veya uygulamalardan Site veya Uygulama ‘ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

6.4 Doost, Kullanıc’ının Site ve Uygulama‘ya bağlantısı sırasında veya Site ve Uygulama’daki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site ve Uygulama işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

8. Yürürlük

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin devamında yer alan ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile Site ve Uygulama içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

9. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

9.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve Site ile Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ ve Uygulama’ya dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması Doost, Kullanıcı’nın Site ve Uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Doost tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme her zaman Doost tarafından herhangi bir cezai şart ve/veya tazminat ödenmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilecek ve verilmiş olan Hizmet verme taahüdü geri alınabilecektir.

9.2 Doost, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet’e ilişkin yükümlülüklerini işbu Sözleşme ve ilgilikanunlar tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site veya Uygulama üzerinden sunduğu Hizmet’i ve işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11. Muhtelif Hükümler

11.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, bu durum Sözleşme’nin kalan diğer madde veya hükümlerinin geçerliliğini veya ifa kabiliyetini etkilemez.

11.2 Doost, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Doost’nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

11.3 Doost herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site ve Uygulama’da yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve devamında yer alan ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ve Site ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve yeniden organize etme, Site ile Uygulama’nın ve Hizmet’in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Doosttarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site ve Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site ve/veya Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.